วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 10542

ิMain - หน้าหลัก

***รวมแบบฝึกหัด - ใบงาน - แบบทดสอบ - ตั้งแต่อนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6***


 • อนุบาล

  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.3
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.3
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.3
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ป.3
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.3
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.3
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาสังคมศึกษา ป.3
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาภาษาไทย ป.3
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.3
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ป.3
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.6
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.6
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.6
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ป.6
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.6
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.6
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาสังคมศึกษา ป.6
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาภาษาไทย ป.6
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.6
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ป.6
  • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) ป.2
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาพระพุทธศาสนา ป.2
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาภาษาอังกฤษ ป.2
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ป.2
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาคณิตศาสตร์ ป.2
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาสังคมศึกษา ป.2
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาภาษาไทย ป.2
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.2
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ป.2
  • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) ป.3
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาพระพุทธศาสนา ป.3
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาภาษาอังกฤษ ป.3
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ป.3
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาประวัติศาสตร์ ป.3
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาคณิตศาสตร์ ป.3
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาสังคมศึกษา ป.3
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาภาษาไทย ป.3
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.3
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ป.3
  • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) ป.6
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาพระพุทธศาสนา ป.6
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาภาษาอังกฤษ ป.6
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ป.6
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาประวัติศาสตร์ ป.6
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาคณิตศาสตร์ ป.6
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาสังคมศึกษา ป.6
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาภาษาไทย ป.6
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.6
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ป.6

 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.1 - ป.6

 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน ป.1 - ป.6

วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561

***แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน - ภาษาอังกฤษ ป.1 (ชุดที่ 1)***

***แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน - ภาษาอังกฤษ ป.1 (ชุดที่ 1)***


แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน - ภาษาอังกฤษ ป.1 (ชุดที่ 1) - Lesson 13 Place

แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน - ภาษาอังกฤษ ป.1 (ชุดที่ 1) - Lesson 13 Place

แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน - ภาษาอังกฤษ ป.1 (ชุดที่ 1) - Lesson 12 Careers

แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน - ภาษาอังกฤษ ป.1 (ชุดที่ 1) - Lesson 12 Careers


แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน - ภาษาอังกฤษ ป.1 (ชุดที่ 1) - Lesson 11 in/on/under

แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน - ภาษาอังกฤษ ป.1 (ชุดที่ 1) - Lesson 11 in/on/under
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน - ภาษาอังกฤษ ป.1 (ชุดที่ 1) - Lesson 10 Food and Drink

แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน - ภาษาอังกฤษ ป.1 (ชุดที่ 1) - Lesson 10 Food and Drink


แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน - ภาษาอังกฤษ ป.1 (ชุดที่ 1) - Lesson 9 Pronoun

แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน - ภาษาอังกฤษ ป.1 (ชุดที่ 1) - Lesson 9 Pronoun