วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 10542

ิMain - หน้าหลัก

***รวมแบบฝึกหัด - ใบงาน - แบบทดสอบ - ตั้งแต่อนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6***


 • อนุบาล

  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.3
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.3
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.3
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ป.3
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.3
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.3
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาสังคมศึกษา ป.3
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาภาษาไทย ป.3
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.3
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ป.3
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.4
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.4
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.4
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ป.4
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.4
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.4
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาสังคมศึกษา ป.4
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาภาษาไทย ป.4
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.4
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ป.4
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.5
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.5
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.5
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ป.5
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.5
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.5
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาสังคมศึกษา ป.5
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาภาษาไทย ป.5
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.5
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ป.5
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.6
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.6
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.6
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ป.6
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.6
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.6
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาสังคมศึกษา ป.6
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาภาษาไทย ป.6
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.6
   • ข้อสอบมาตรฐาน - วิชา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ป.6
  • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) ป.2
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาพระพุทธศาสนา ป.2
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาภาษาอังกฤษ ป.2
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ป.2
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาคณิตศาสตร์ ป.2
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาสังคมศึกษา ป.2
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาภาษาไทย ป.2
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.2
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ป.2
  • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) ป.3
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาพระพุทธศาสนา ป.3
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาภาษาอังกฤษ ป.3
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ป.3
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาประวัติศาสตร์ ป.3
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาคณิตศาสตร์ ป.3
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาสังคมศึกษา ป.3
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาภาษาไทย ป.3
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.3
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ป.3
  • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) ป.4
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาพระพุทธศาสนา ป.4
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาภาษาอังกฤษ ป.4
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ป.4
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาประวัติศาสตร์ ป.4
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาคณิตศาสตร์ ป.4
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาสังคมศึกษา ป.4
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาภาษาไทย ป.4
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.4
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ป.4
  • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) ป.5
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาพระพุทธศาสนา ป.5
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาภาษาอังกฤษ ป.5
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ป.5
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาประวัติศาสตร์ ป.5
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาคณิตศาสตร์ ป.5
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาสังคมศึกษา ป.5
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาภาษาไทย ป.5
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.5
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ป.5
  • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) ป.6
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาพระพุทธศาสนา ป.6
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาภาษาอังกฤษ ป.6
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ป.6
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาประวัติศาสตร์ ป.6
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาคณิตศาสตร์ ป.6
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาสังคมศึกษา ป.6
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาภาษาไทย ป.6
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.6
   • ข้อสอบมาตรฐาน (ปลายภาคเรียน) - วิชา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ป.6

 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.1 - ป.6

 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน ป.1 - ป.6

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาภาษาอังกฤษ***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาภาษาอังกฤษ***
English-p1-key

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาภาษาอังกฤษ - (่เฉลย)

English-p1-6

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาภาษาอังกฤษ - Module 6


English-p1-5

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาภาษาอังกฤษ - Module 5


Download เป็น PDF File                   เฉลย
English-p1-4

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาภาษาอังกฤษ - Module 4


English-p1-3

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาภาษาอังกฤษ - Module 3