วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562

้้history-p3-test

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1)***

้้history-p3-test-lesson3

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 บุคคลสำคัญของชาติไทย้้history-p3-test-lesson2

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การตั้งถิ่นฐาน และการดำเนินชีวิต

้้history-p3-test-lesson1

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลาและเหตุการณ์