วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562

***ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี (อจท.) - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี (อจท.) - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1***

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี (อจท.) - วิชา ภาษาอังกฤษ ม.1

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี (อจท.) - วิชา ภาษาอังกฤษ ม.1 
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี (อจท.) - วิชา ทัศนศิลป์ ม.1 (ชุดที่ 2)

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี (อจท.) - วิชา ทัศนศิลป์ ม.1 (ชุดที่ 2)ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี (อจท.) - วิชา ทัศนศิลป์ ม.1 (ชุดที่ 1)

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี (อจท.) - วิชา ทัศนศิลป์ ม.1 (ชุดที่ 1)