วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 1 พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย (เฉลย)

  ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 1 พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย (เฉลย)

ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 1 พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย

  ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 1 พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย

***ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.2 (ชุดที่ 1)***

 ***ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.2 (ชุดที่ 1)***

ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 11 สมาธิเบื้องต้น (เฉลย)

  ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 11 สมาธิเบื้องต้น (เฉลย)

ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 11 สมาธิเบื้องต้น

 ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 11 สมาธิเบื้องต้น

ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 10 การสวดมนต์ไหว้พระ และแผ่เมตตา (เฉลย)

   ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 10 การสวดมนต์ไหว้พระ และแผ่เมตตา (เฉลย)

ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 10 การสวดมนต์ไหว้พระ และแผ่เมตตา

  ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 10 การสวดมนต์ไหว้พระ และแผ่เมตตา

ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 9 ศาสนพิธีน่ารู้ (เฉลย)

   ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 9 ศาสนพิธีน่ารู้ (เฉลย)

ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 9 ศาสนพิธีน่ารู้

  ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 9 ศาสนพิธีน่ารู้

ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 8 มรรยาทชาวพุทธ (เฉลย)

  ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 8 มรรยาทชาวพุทธ (เฉลย)

ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 8 มรรยาทชาวพุทธ

  ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 8 มรรยาทชาวพุทธ

ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 ชาวพุทธตัวอย่าง (เฉลย)

  ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 ชาวพุทธตัวอย่าง (เฉลย)

ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 ชาวพุทธตัวอย่าง

   ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 ชาวพุทธตัวอย่าง

ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 6 ชาดก (เฉลย)

   ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 6 ชาดก (เฉลย)

ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 6 ชาดก

  ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 6 ชาดก

ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 5 พุทธสาวก - สามเณรราหุล (เฉลย)

 ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 5 พุทธสาวก - สามเณรราหุล (เฉลย)