วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567

Main - หน้าหลัก

***รวมแบบฝึกหัด - ใบงาน - แบบทดสอบ - ตั้งแต่อนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6****คลังข้อสอบ ป.1 - ป.6*

*ข้อสอบ ป.1*

*ข้อสอบ ม.1*


*ข้อสอบ ม.2*


*ข้อสอบ ม.3****ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1)***

  ***ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1)***

 • หน่วยที่ 1 ศาสนาต่าง ๆ                                          Download    เฉลย     Youtube
 • หน่วยที่ 2 หลักธรรมนำความสุข                             Download    เฉลย     Youtube
 • หน่วยที่ 3 ชาวพุทธควรรู้                                         Download    เฉลย     Youtube
 • หน่วยที่ 4 ศาสนิกชนที่ดี และศาสนพิธีน่ารู้             Download    เฉลย     Youtube
 • หน่วยที่ 5 กฎหมายกับชีวิต                                     Download    เฉลย     Youtube
 • หน่วยที่ 6 วัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลง             Download    เฉลย     Youtube
 • หน่วยที่ 7 ข้อมูลข่าวสาร และเหตุการณ์                  Download    เฉลย     Youtube
 • หน่วยที่ 8 กิจกรรมประชาธิปไตย                             Download    เฉลย     Youtube
 • หน่วยที่ 9 ผู้ผลิต ผู้บริโภค และการใช้ทรัพยากร      Download    เฉลย     Youtube
 • หน่วยที่ 10 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ                   Download    เฉลย     Youtube
 • หน่วยที่ 11 ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย  Download    เฉลย     Youtube
 • หน่วยที่ 12 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                             Download    เฉลย     Youtube

ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 12 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (เฉลย)

   ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 12 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (เฉลย)

ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 12 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

   ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 12 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 11 ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย (เฉลย)

  ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 11 ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย (เฉลย)

ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 11 ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย

  ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 11 ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย

ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 10 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ (เฉลย)

    ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 10 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ (เฉลย)

ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 10 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

   ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 10 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 9 ผู้ผลิต ผู้บริโภค และการใช้ทรัพยากร (เฉลย)

  ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 9 ผู้ผลิต ผู้บริโภค และการใช้ทรัพยากร (เฉลย)

ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 9 ผู้ผลิต ผู้บริโภค และการใช้ทรัพยากร

  ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 9 ผู้ผลิต ผู้บริโภค และการใช้ทรัพยากร

ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 8 กิจกรรมประชาธิปไตย (เฉลย)

   ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 8 กิจกรรมประชาธิปไตย (เฉลย)

ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 8 กิจกรรมประชาธิปไตย

  ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 8 กิจกรรมประชาธิปไตย

ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 ข้อมูลข่าวสาร และเหตุการณ์ (เฉลย)

  ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 ข้อมูลข่าวสาร และเหตุการณ์ (เฉลย)

ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 ข้อมูลข่าวสาร และเหตุการณ์

  ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 ข้อมูลข่าวสาร และเหตุการณ์

ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 6 วัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลง (เฉลย)

  ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 6 วัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลง (เฉลย)