วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565

***สรุปเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา ม.2***

  ***สรุปเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา ม.2***

สรุปเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา ม.2 - สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

สรุปเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา ม.2 - สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์สรุปเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา ม.2 - สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

     สรุปเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา ม.2 - สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

สรุปเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา ม.2 - สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

      สรุปเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา ม.2 - สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์


สรุปเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา ม.2 - สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

       สรุปเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา ม.2 - สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์