วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567

***ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.5 (ชุดที่ 1) ***

 ***ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.5 (ชุดที่ 1) ***

ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 13 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (เฉลย)

  ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 13 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (เฉลย)

ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 13 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

  ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 13 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 12 ภูมิศาสตร์น่ารู้ (เฉลย)

  ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 12 ภูมิศาสตร์น่ารู้ (เฉลย)

ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 12 ภูมิศาสตร์น่ารู้

  ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 12 ภูมิศาสตร์น่ารู้

ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 11 ธนาคารและการกู้ยืม (เฉลย)

   ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 11 ธนาคารและการกู้ยืม (เฉลย)

ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 11 ธนาคารและการกู้ยืม

  ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 11 ธนาคารและการกู้ยืม

ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 10 เศรษฐกิจพอเพียง และสหกรณ์ (เฉลย)

   ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 10 เศรษฐกิจพอเพียง และสหกรณ์ (เฉลย)

ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 10 เศรษฐกิจพอเพียง และสหกรณ์

   ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 10 เศรษฐกิจพอเพียง และสหกรณ์

ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 9 การผลิตสินค้า และบริการ (เฉลย)

   ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 9 การผลิตสินค้า และบริการ (เฉลย)

ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 9 การผลิตสินค้า และบริการ

   ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 9 การผลิตสินค้า และบริการ

ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 8 การปกครองส่วนท้องถิ่น (เฉลย)

  ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 8 การปกครองส่วนท้องถิ่น (เฉลย)

ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 8 การปกครองส่วนท้องถิ่น

   ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 8 การปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (เฉลย)

  ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (เฉลย)

ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

    ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 6 สิทธิเด็ก (เฉลย)

  ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 6 สิทธิเด็ก (เฉลย)