วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567

***ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1)***

  ***ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1)***

 • หน่วยที่ 1 ศาสนาต่าง ๆ                                          Download    เฉลย     Youtube
 • หน่วยที่ 2 หลักธรรมนำความสุข                             Download    เฉลย     Youtube
 • หน่วยที่ 3 ชาวพุทธควรรู้                                         Download    เฉลย     Youtube
 • หน่วยที่ 4 ศาสนิกชนที่ดี และศาสนพิธีน่ารู้             Download    เฉลย     Youtube
 • หน่วยที่ 5 กฎหมายกับชีวิต                                     Download    เฉลย     Youtube
 • หน่วยที่ 6 วัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลง             Download    เฉลย     Youtube
 • หน่วยที่ 7 ข้อมูลข่าวสาร และเหตุการณ์                  Download    เฉลย     Youtube
 • หน่วยที่ 8 กิจกรรมประชาธิปไตย                             Download    เฉลย     Youtube
 • หน่วยที่ 9 ผู้ผลิต ผู้บริโภค และการใช้ทรัพยากร      Download    เฉลย     Youtube
 • หน่วยที่ 10 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ                   Download    เฉลย     Youtube
 • หน่วยที่ 11 ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย  Download    เฉลย     Youtube
 • หน่วยที่ 12 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                             Download    เฉลย     Youtube

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น