วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564

science-p6-6

  สรุปเนื้อหาเตรียมสอบ ป.6 - วิชาวิทยาศาสตร์ - เรื่องที่ 6 การเจริญเติบโตของวัยรุ่น


science-p6-5

  

 สรุปเนื้อหาเตรียมสอบ ป.6 - วิชาวิทยาศาสตร์ - เรื่องที่ 5 การเจริญเติบโตของวัยเด็ก

science-p6-4

  สรุปเนื้อหาเตรียมสอบ ป.6 - วิชาวิทยาศาสตร์ - เรื่องที่ 4 การเจริญเติบโตของวัยทารกscience-p6-3

  

สรุปเนื้อหาเตรียมสอบ ป.6 - วิชาวิทยาศาสตร์ - เรื่องที่ 3 การเจริญเติบโตของมนุษย์
science-p6-2

  

สรุปเนื้อหาเตรียมสอบ ป.6 - วิชาวิทยาศาสตร์ - เรื่องที่ 2 พันธุศาสตร์sciencd-p6-1

  

สรุปเนื้อหาเตรียมสอบ ป.6 - วิชาวิทยาศาสตร์ 
เรื่องที่ 1 ความรู้เรื่องเซลล์ และทฤษฎีของเซลล์