วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา พระพุทธศาสนา ม.2 - หน่วยที่ 4 การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี

  แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา พระพุทธศาสนา ม.2 - หน่วยที่ 4 การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี


แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา พระพุทธศาสนา ม.2 - หน่วยที่ 3 พระสงฆ์

 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา พระพุทธศาสนา ม.2 - หน่วยที่ 3 พระสงฆ์

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา พระพุทธศาสนา ม.2 - หน่วยที่ 2 พระธรรม

  แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา พระพุทธศาสนา ม.2 - หน่วยที่ 2 พระธรรม

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา พระพุทธศาสนา ม.2 - หน่วยที่ 1 พระพุทธ

  แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา พระพุทธศาสนา ม.2 - หน่วยที่ 1 พระพุทธ

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566

*** แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา พระพุทธศาสนา ม.1***

  *** แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา พระพุทธศาสนา ม.1***

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา พระพุทธศาสนา ม.1 - หน่วยที่ 4 การปฏิบัติตัวเป็นชาวพุทธที่ดี

  แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา พระพุทธศาสนา ม.1 - หน่วยที่ 4 การปฏิบัติตัวเป็นชาวพุทธที่ดี


แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา พระพุทธศาสนา ม.1 - หน่วยที่ 3 พระสงฆ์

  แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา พระพุทธศาสนา ม.1 - หน่วยที่ 3 พระสงฆ์