วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564

science-p6-15

    สรุปเนื้อหาเตรียมสอบ ป.6 - วิชาวิทยาศาสตร์ - เรื่องที่ 15 ระบบหายใจscience-p6-14

  สรุปเนื้อหาเตรียมสอบ ป.6 - วิชาวิทยาศาสตร์ - เรื่องที่ 14 ระบบขับถ่าย
science-p6-13

    สรุปเนื้อหาเตรียมสอบ ป.6 - วิชาวิทยาศาสตร์ - เรื่องที่ 13 การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ
science-p6-12

    สรุปเนื้อหาเตรียมสอบ ป.6 - วิชาวิทยาศาสตร์ - เรื่องที่ 12 ระบบหมุนเวียนโลหิต

science-p6-11

   สรุปเนื้อหาเตรียมสอบ ป.6 - วิชาวิทยาศาสตร์ - เรื่องที่ 11 ระบบย่อยอาหาร


science-p6-10

  

 สรุปเนื้อหาเตรียมสอบ ป.6 - วิชาวิทยาศาสตร์ - เรื่องที่ 10 อวัยวะภายนอก และอวัยวะภายใน


science-p6-9

  สรุปเนื้อหาเตรียมสอบ ป.6 - วิชาวิทยาศาสตร์ - เรื่องที่ 9 สารเสพติด