วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 - วิชาคณิตศาสตร์***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 - วิชาคณิตศาสตร์***
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 1 จำนวนไม่เกิน 100,000
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 2 การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 3 การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 4 การคูณและการหาร
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 5 การวัดความยาว ความสูง และระยะทาง
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 6 การชั่ง
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 7 การตวง
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 8 เงิน
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 9 เวลา
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 10 รูปเรขาคณิต
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 11 แบบรูปและความสัมพันธ์
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 12 การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูล
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 13 การบวก ลบ คูณ หารระคน
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 คณิตศาสตร์  (เฉลย)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น