วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566

kanngan-p2-6-key

 ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ - กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.2- หน่วยที่ 6 การออกแบบและเทคโนโลยี (เฉลย)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น