วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566

kanngan-p5-7-key

 ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ - กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.5 - หน่วยที่ 7 ข้อมูลสารสนเทศ (เฉลย)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น